Rok 2019 - 55. výročí vzniku organizace zahrádkářů v Letonicích

Kde hledat důkazy o začátcích organizování zahradníků, sadařů a vinařů? Snad za první můžeme považovat Společnost vinařů v Mělníce, která dostala stanovy za vlády Vladislava v roce 1606, jak o tom píší kronikáři. V Brně byly
v roku 1806 sloučeny všechny přírodovědné organizace v Moravsko-slezskou společnost pro zvelebování orby, přírodoznalectví a vlastivědy. Podle tohoto vzoru vznikl prokazatelně v roce 1820 ovocnický spolek pro Království české.
V roce 1830 pak vznikla vlastenecko-hospodářská společnost pomologická, jejímž úkolem bylo udržet osvědčené odrůdy, vyzkoušet nové a přispět ke zlepšení výnosů půdy. Vzpomeňme známého ovocnáře a vinaře, pátera augustiánského kláštera na Starém městě v Brně, Johanna Gregora Mendela, zakladatele genetiky. Koncem 19. století vznikají v Čechách a na Moravě různé ovocnické, zahrádkářské a okrašlovací spolky. Jako první na Moravě byl v roce 1925 založen Svaz zahrádkářů a přátel přírody v Brně. Jeho statut byl potvrzen Zemským úřadem v roce 1933. Na Moravě začala tak éra zakládaní spolků zahrádkářů a přátel přírody, tato činnost však byla utlumena 2. světovou válkou.
Hned po válce v roce 1945 byl v naší obci založen Spolek pěstitelů ovocných stromů, který čítal 59 členů a důvěrníkem se stal pan Malý František, čp. 76. Roubování stromů v celé obci prováděl pekař Karel Štuchal, který byl oblíbený pro svůj humor. V roce 1957 byly v celé ČR rozpuštěny všechny různorodé spolky a vznikla nová jednotná organizace Československý svaz zahrádkářů. Po roce 1957 zachvátila republiku Československou vlna zakládání zahrádkářských organizací, které byly zaměřeny na zvelebování ovocnictví, květinářství a zelinářství. I na okrese Vyškov narůstaly tyto zahrádkářské svazy.
V naší obci přičinil se největší měrou o založení zahrádkářů občan Ladislav Smejkal, čp. 322 a Bohuslav Malý, č. 76. Dotyční se dohodli
s ředitelem měšťanské školy Františkem Sýkorou na termínu ustanovení ZO a to na neděli 1. 3. 1964. Ze 40 zakládajících členů se organizace rozrostla na 66. Stav ZO narůstal a v roce 1986 dosáhl 119 členů. Ačkoliv byl velký zájem o členství, přibíralo se opatrně. Tato nová zájmová složka se pustila hned do práce. Obstarávala hnojiva pro občany, zajištovala postřiky stromů, objednávala jahody, maliny, rybíze, angrešty a nakupovala růže pro občany a MNV na parky, před domy a na návsi. Hned první rok uskutečnila výstavu ovoce a květin, kterou navštívilo 400 občanů a 120 žáků. Uspořádala zájezd do Litenčic na školku ovocných stromů a růží. V parku na návsi a na hřbitově vysázela 60 břízek a 40 ks smrčků. Pro občany zajištovala také postřiky ovocných stromů přes TS Slavkov. Jen v roce 1966 bylo v 80 zahradách ošetřeno na 900 stromů.
V roce 1966 byl u ZO založen KVĚTINOVÝ ODBOR, který měl 35 členů, zejména ženy. Měl za úkol zajištovat květiny pro občany, dbát o pěkný vzhled předzahrádek u domů, zajištovat výstavy ovoce a zeleniny a pořádat zájezdy na květinové výstavy. V roce 1968 byl uspořádán velmi úspěšný zahrádkářský ples, čistý zisk 2.200 Kč byl věnován na výstavbu koupaliště.
V tomto roce se brigád na koupališti zúčastnilo 44 zahrádkářů. V roce 1972 zahájili zahrádkáři výkup ovoce od občanů, do roku 1983 bylo od občanů vykoupeno 62 vagónů ovoce. V roce 1983 z dotace od ÚV 25.000 Kč byl zakoupen drtič ovoce a plachetkový lis na ovoce, toto zařízení slouží občanům dodnes. Na ZŠ byl v roce 1978 založen kroužek Mladý zahrádkář, který vedl Václav Navrátil a Ludmila Hrdličková. Od roku 1980 zajišťovali zahrádkáři také účast na brigádách na vyhořelé Sokolovně.
V roce 1988 je podána žádost o povolení stavby střediska zahrádkářů s rozpočtem 246.000 Kč. Byly sdruženy finanční prostředky, 90.000 Kč ZO zahrádkářů, Jednota Vyškov 60.000 Kč, Meta -5.000 Kč. Byla uzavřena smlouva s MNV, aby pozemek, na kterém se bude stavět, byl majetkem zahrádkářů. Stavba byla prováděna v akci Z. ZO zahrádkářů se zavázala odpracovat nejméně 3.000 hodin. Kolaudace této stavby byla provedena v roce 1991, velkou zásluhu na tomto díle měl Václav Navrátil.
Seznámil jsem vás jen s výtažky zápisů z kroniky některých roků. Když se však začtete do kroniky a zjistíte, že naši předchůdci dováželi každý rok kolem 500 ks ovocných stromků, založili si vlastní ovocnou školku, dováželi kolem 800 kg různých hnojiv, dále růže na výsadbu, prováděli výkup ovoce, pořádali zájezdy do divadel a na různé výstavy, chodili po brigádách, nezbývá nám nic jiného, než před jejich činností smeknout. Elán a nadšení, které měla tato generace zahrádkářů po 2. světové válce, se již těžko překoná.
V letech 2000-2009 celostátně začal klesat počet zahrádkářů. Rušily se zahrádkářské kolonie, kam zejména lidé z města jezdili o víkendech relaxovat na svých malých políčkách a zahrádkách. Také v Letonicích klesaly početní stavy u zahrádkářů a v roce 2003 je evidováno již jen 20 mužů a 7 žen. Dokonce se ozývaly i hlasy, aby byla organizace rozpuštěna. Na tom, že se tak nestalo, má velkou zásluhu Vlach Jan. V roce 2007 proběhly u naší ZO nové volby, kde byl zvolen i nový výbor. Funkci předsedy místo pana Šimáčka začala vykonávat Kohoutková Zdena, jako jednatel byl zvolen Skoupý Miroslav a místopředseda Vlach Jan. Kachlíková Anna byla zvolena jako pokladní a Lokaj Jaroslav jako člen výboru. Hlavním úkolem nového výboru bylo zachránit v naší obci organizaci zahrádkářů. Nově zvolenému výboru se začalo dařit doplňovat členskou základnu a do roku 2019 bylo přijato 32 nových členů, v současné době má naše organizace rovných 50 členů s věkovým průměrem 61 let. Tzv. služebně nejstarším členem je pan Antonín Moudrý, který ve prospěch organizace pracuje 55 let, tedy od jejího vzniku. Následuje pan Lokaj Jaroslav, který je členem 53 let a ing. Lokaj Zdeněk, který pracuje u naší ZO 47 roků. Od roku 2007 bylo novým výborem ZO podáno na RR ČZS v Praze celkem 9 návrhů na vyznamenání jednotlivých členů naší ZO, z toho bylo 8 realizováno udělením zlatých a stříbrných medailí. Tolik stručně ze života zahrádkářů v naší obci v 55 letech působení.
S heslem zahrádkářů ZO Letonice z roku 1973 uvedeným v kronice na listu č. 29, že: „nejlepšími lékaři člověka jsou klid, vnitřní pocit radosti, neznalost nenávisti a spokojenost s tím, co má „- končí tajemník ZO ČZS Letonice".
Miroslav Skoupý, za výbor ZO ČZS